Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informační portály a časopisy

Informační portály státu a státem zřizovaných organizací

Informační systém VODA

Gestorem je Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem dopravy a Ministerstvem obrany, v koordinaci s Ministerstvem vnitra. I Jedná se o přehledné a srozumitelné údaje o vodním hospodářství České republiky.

Díky informacím prezentovaným Ministerstvem zemědělství může každý získat představu o odpovědnosti za správu a údržbu konkrétního vodního toku, přehled o vodních nádržích, jakosti povrchových vod, povolených odběrech a vypouštění, evidenci oblastí povodí, o zdrojích pitné vody, melioracích či vodoprávní evidenci. Jedná se o přehledné, snadno dostupné a srozumitelné údaje, které jsou nebo mohou být pro všechny občany České republiky nejen zajímavé, ale velmi podstatné.

Informační systém e-AGRI

Gestorem portálu je Ministerstva zemědělství. Přináší informace o stavu vodních toků, dotacích ve vodním hospodářství, státní správě ve vodním hospodářství, správcích vodních toků, technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, statisktíkách, vodovodech a kanalizacích, plánování v oblasti vod a rybářství.

Informační systém Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ

IS ČHMÚ poskytuje celé spektrum vodohospodářských dat, jako jsou informace o atmosférických srážkách, průtocích v konkrétních profilech vodních toků (včetně těch extrémních) apod. zjišťovaná terénními pracovišti ČHMÚ paralelně s pracovišti podniků Povodí.

ČHMÚ ale zveřejňuje též klimatické scénáře pro ČR a informace o adaptaci na klíčové klimatické dopady, včetně relevantních informací týkajících se vodního hospodářství (http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/zmena-klimatu/zakladni-informace).

Mapový portál Českého hydrometeorologického ústavu

Účelem mapového portálu ČHMÚ je publikovat veřejnosti webové mapové aplikace, webové mapy a geografické datové vrstvy z oblasti hydrologie a klimatologie. Jedná se o mapy povrchových a podzemních vod, pozorovací sítě kvantity a kvality vod, rozvodnice a hydrogeologické rajóny aj. Webové mapové aplikace obsahující také údaje o historických povodních.

CRVE - Centrální registr vodoprávní evidence

Centrální registr vodoprávní evidence je softwarový nástroj v gesci Ministerstva zemědělství, který umožňuje správním úřadům a orgánům územní samosprávy plnit povinnost vyplývající z § 19 vodního zákona, tedy ukládat jimi vydávaná rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazná stanoviska a identifikační údaje v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 414/2013 Sb., do informačního systému veřejné správy a předávat je v elektronické podobě Ministerstvu zemědělství.  

Hamr

Jedná se o Systém pro hodnocení a predikci sucha a nedostatku vody. Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologické, Agronomické, Meteorologické a Retence). Vývoj systémového nástroje HAMR financuje Ministerstvo životního prostředí České republiky spolu s dalšími aktivitami zabývajících se dopadem sucha, adaptačními opatřeními, monitoringem a klimatickými změnami.

HEIS - Hydroekologický informační systém

Hydroekologický informační systém (HEIS VÚV) je centrálním informačním systémem VÚV TGM, v.v.i., v oblasti vodního hospodářství a ochrany vod a informačním zdrojem pro řešitele ústavu a uživatele z řad veřejné správy a odborné i laické veřejnosti. HEIS VÚV byl vybudován v polovině 90. let v gesci Ministerstva životního prostředí jako součást Hydroekologického informačního systému ČR (HEIS ČR), vytvořeného k zabezpečení jednotného informačního systému pro podporu státní správy ve vodním hospodářství a realizovaného v sedmi dílčích informačních systémech: nadregionálních IS Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM a Českého hydrometeorologického ústavu, a regionálních IS podniků Povodí Labe, Vltavy, Ohře, Moravy a Odry (ISyPo).

IS PiVo MZd

Systém IS PiVo byl vytvořen v roce 2004 jako nástroj hygienické služby pro sledování kvality vody v České republice. Správcem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Kvalitu vody v ČR jsou povinni ze zákona sledovat všichni provozovatelé veřejných vodovodů, veřejných studní, dále koupališť umělých i přírodních, bazénů, saun apod.

IS Surová voda

Systém od roku 2019 provozuje Český hydrometeorologický ústav pro Ministerstvo zemědělství.

IS Surová voda slouží pro vkládání a správu dat jakosti surové vody v rozsahu úplných a krácených rozborů dle požadavků vyhlášky č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Přístup do systému mají orgány státní správy, hygienická služba, správci Povodí, provozovatelé vodárenské infrastruktury a laboratoře pověřené těmito provozovateli pro vkládání výsledků laboratorních analýz do tohoto systému.

POVIS - Povodňový informační systém

Povodňový informační  systém provozovaný Českým hydrometeorologickým ústavem pro Ministerstvo životního prostředí provozovaný. POVIS slouží jako podpora pro komunikační, koordinační a rozhodovací činnosti na všech organizačních úrovních, které jsou ze zákona povinny povodňovou situaci řešit. Cílem systému POVIS je zabezpečit v průběhu povodně i mimo ní základní platformu pro kvalitní komunikaci mezi všemi odpovědnými subjekty, zjednodušit a zrychlit přenos informací a v neposlední radě zajistit jednotné formáty předávaných informací.

Mapy povodňového nebezpečí, ohrožení a povodňových rizik

Jedná se o mapový portál MŽP zobrazujícím mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik pro 2. plánovací období 2021 – 2027 podle evropské směrnice o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik, který je nazýván Centrální datový sklad, ve zkratce CDS. Mapový portál CDS slouží široké i odborné veřejnosti k zobrazení informací o nebezpečí plynoucím z říčních povodní pro lokality, tzv. oblasti s významným povodňovým rizikem, kde jsou rizika vyhodnocena v rámci České republiky jako významná. Naleznete zde mapy rozlivů, mapy hloubek a mapy rychlostí pro 4 povodňové scénáře, mapu povodňového ohrožení, integrující informace o nebezpečí do jedné mapy, a mapu povodňových rizik, která zobrazuje zranitelnost území dle jeho využití.

Geoportál Státního pozemkového úřadu

Na Geoportále Státního pozemkového úřadu lze najít informace o melioračních stavbách ve správě SPÚ. Jde o zákresy průběhů linií staveb a umístění bodů staveb vodohospodářských opatření - odvodnění, závlah a protierozních opatření ve správě SPÚ. Geoportál umožňuje využití mapové služby, která slouží pro připojení zveřejněných mapových vrstev SPÚ přímo do CAD nebo GIS aplikací (webových i desktopových). Na Geoportále je také možnost stažení prostorových i tabulkových dat a jejich popis. Tato data jsou dostupná v sadách podle území, a to v rozsahu kraje, ORP či obce.

Geoportál SOWAC-GIS

Geoportál SOWAC-GIS je tematicky zaměřen na ochranu půdy, vody a krajiny České republiky. Je provozován Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Mapové projekty jsou obsahově zaměřeny především na prezentaci aktuálních i historických informací o půdě, vodě a krajině v podobě map, grafů a tabulek. Do této skupiny je možné zařadit: Půda v mapách, Půda v číslech, eKatalog BPEJ, Informační systém melioračních staveb (ISMS), Zranitelnost podzemních vod, Webový archiv Komplexního průzkumu půd (WAKPP), Mapová část WAKPP apod. Specializované aplikace zase nabízí nástroje pro podporu rozhodování v oblasti obecné ochrany zemědělské půdy, protierozní ochrany a optimalizace využití zemědělské půdy. Do této skupiny je možné zařadit aplikace: Limity využití půdy, Protierozní kalkulačka, Monitoring eroze, RESTEP apod.

Mapové aplikace Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

AOPK ČR poskytuje informace o přírodě a krajině prostřednictvím veřejných tematických mapových aplikací a mapových služeb, které jsou pravidelně aktualizovány a je možné je i stahovat. Z vodohospodářského pohledu mohou být zajímavé například mapy Mokřadů či Ptačích oblastí.

Voda v krajině

Výsledkem projektu "Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice" jsou navržená opatření, jejichž součástí jsou mj. i volně dostupná GIS data.

https://www.vodavkrajine.cz/

Novinky - voda

Soukromé informační portály

Odborné časopisy

Meteorologie a klimatologie