Jdi na obsah Jdi na menu
 


O společnosti

 1. Bez vody není život. Voda je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná surovina
 2. Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné. Je proto nezbytné tyto udržovat, chránit a podle možnosti rozhojňovat.
 3. Znečišťování vody způsobuje škody člověku a ostatním živým organismům, závislým na vodě.
 4. Jakost vody musí odpovídat požadavkům pro různé způsoby jejího využití, zejména musí odpovídat normám lidského zdraví.
 5. Po vrácení použité vody do zdroje nesmí tato zabránit dalšímu jeho použití pro veřejné i soukromé účely.
 6. Pro zachování vodních zdrojů má zásadní význam rostlinstvo, především les.
 7. Vodní zdroje musí být zachovány.
 8. Příslušné orgány musí plánovat účelné hospodaření s vodními zdroji.
 9. Ochrana vody vyžaduje zintenzivnění vědeckého výzkumu, výchovu odborníků a informování veřejnosti.
 10. Voda je společným majetkem, jehož hodnota musí být všemi uznávána. Povinnost každého je užívat vodu účelně a ekonomicky.
 11. Hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět v rámci přirozených povodí, a ne v rámci politických a správních hranic.
 12. Voda nezná hranic, jako společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci.

Cíle společnosti

 • využívat potenciál odborníků činných v oboru, k citlivému a efektivnímu hospodaření s vodou a podpoře rozvoje všech oblastí vodního hospodářství a tím přispívat k trvale udržitelnému rozvoji
 • vycházet ze zásad Evropské vodní charty, vyhlášené ve Štrasburku dne 6. 5. 1968
 • podílet se na zvyšování profesní úrovně v teoretické oblasti, ve výzkumu a vývoji, projektování a investiční přípravě, výstavbě a provozování vodohospodářských děl
 • zapojit se do výchovy studentů a nastupujících odborníků oboru a do celoživotního vzdělávání a pomáhat v přípravě k autorizačním zkouškám.
 • spolupracovat na vytváření a zdokonalování právního rámce vodního hospodářství
 • pomáhat městům, obcím a jejich svazkům s řešením lokálních úkolů vodního hospodářství
 • přispívat ke zlepšení komunikace v oboru, výměny informací a profesních zkušeností, včetně zkušeností zahraničních

Činnost

 • pořádání odborných a vzdělávacích akcí, seminářů, konferencí, exkursí a dalších akcích zaměřených na předávání a výměnu zkušeností z oboru
 • poradenská, expertní a posudková činnost, účast na soutěžích a výběrových řízeních
 • účast na regionálních i lokálních rozvojových programech a přípravách dlouhodobých koncepcí
 • řešení vodohospodářských problémů a požadavků v součinnosti se samosprávami, podpora získávání dotačních prostředků pro tuto činnost
 • podpora studijních programů, přibližování praxe studentům, zadání a podpora při zpracování diplomových prací, zapojování absolventů do praxe
 • spoluúčast při vytváření a zdokonalování legislativního rámce oboru na úrovni celostátní i komunální
 • spolupráce s ostatními orgány, organizacemi, podnikatelskými subjekty působícími v oboru
 • podpora publikační činnosti a výměny zkušeností se zahraničím, tvorba norem, propagace oboru

Výbor společnosti

Ing.  Jiří Baloun
doc. Ing. Iva Čiháková, CSc.
Ing. Bohumil Kujal
Ing. arch. Martin Malec
Ing. Miloslava Melounová
Ing. Martina Havlová

Ing.

Ing.

Miloslav Šír, CSc.

Lubor Tomanec

 

Revizní komise

Ing. Radek Mára
Ing. Jiří Bezděka
Ing.  Zdenka Sosnová

 

Organizačně je společnost členěna do pěti sekcí

 • vodárenská,

 • čistírenská,

 • hydrotechnická,

 • rybníkářská,

 • školská a vzdělávací.


vodárenská sekce

 • vodní zdroje a jejich ochrana
 • kvalita vody, technologie úpravy vody
 • vodovodní sítě a objekty na síti a jejich provozování
 • čerpání a akumulace vod
 • měření vody, ztráty apod.

čistírenská sekce

 • kanalizace jednotná, dešťová, splašková a jejich provozování
 • čerpání odpadních vod
 • čištění komunálních odpadních vod
 • čištění průmyslových odpadních vod
 • nakládání s kaly a odpady z čištění vod

hydrotechnická sekce

 • vodní toky,
 • objekty na vodních tocích
 • protipovodňová ochrana
 • využívání vodní energie (malé vodní elektrárny, přečerpávací vodní elektrárny
 • vodní nádrže jako součást vodní krajiny

rybníkářská sekce

 • rybníky a jejich provozování
 • odbahňování a opravy stávajících rybníků
 • zkapacitňování stávajících rybníků vč. kategorizací,manipulační a provozní řády
 • objekty intenzivních chovů ryb včetně využití nízkopotenciálního a odpadního tepla

školská a vzdělávací sekce v oboru vodní stavby a vodní hospodářství

 • působení na středních a vysokých školách
 • organizace celoživotního vzdělávání
 • poradenská činnost při projektování a technické normalizaci
 • spolupráce s vodohospodářskými firmami a státní správou
 • pořádání popularizačních a vzdělávacích akcí pro veřejnost