Jdi na obsah Jdi na menu
 


29. 4. 2023

Diplomové a disertační práce z VH

Historie vodního hospodářství a stavitelství

 1. Rozvoj vodního hospodářství na území Čech v letech 1870 až 1928 (Pšenčný)

Vodní právo

 1. Vodní právo (kliková)

 2. Vodní právo a jeho historický vývoj v českých zemích (Potůček)

 3. Vývoj českého vodního práva za první republiky (Vondrušková)

 4. DP Vanek.pdf

 5. Vývoj českého vodního práva a právních vztahů spojených s vodou (Urban)

 6. Právní režim rybníka (Tlapáková)

Hydrotechnika

 1. Bezpečnostní projekt objektu vodního hospodářství (Soják)

 2. Historie Sečské přehrady – Průběh výstavby do roku 1947 (Mariánek)

 3. Vznik, provoz a další perspektiva využití vodního díla Lipno (Hommer)

 4. Stavba Orlické přehrady a její dopad na život lidí v zátopových oblastech (Kouba)

Vodovody a kanalizace

 1. Voda v Brně (Drlíková)

 2. Odpadové hospodářství kořenových čistíren odpadních vod (Mrvová)

 3. Komplexní hospodaření s vodou v objektu rodinného domu bez možnosti napojení na kanalizační síť (Plhák)

 4. Stochastické modelování spotřeby vody ve vodovodní síti (Kopecký)

 5. Měření malých odběrů na vodovodních přípojkách (Stehlíková)

 6. Znovu-užití vyčištěných odpadních vod v papírenském a textilním průmyslu (Matysíková)

 7. Zhodnocení odvodnitelnosti vodárenských kalů metodou CST (Svěrák)

Čistota vod

 1. Fosfor v sedimentech drobných vodních toků (Zborovská)

 2. Kinetika vybraných herbicidů a jejich biodegradace v půdním a vodním prostředí (Šabršulová)

 3. Vliv městského odvodnění na obsah těžkých kovů ve vodních ekosystémech (Darmovzalová)

Vodní toky a voda v krajině

 1. Revitalizace malých vodních toků v České republice (Paterová)

 2. Retence vody v krajině (Kovářová)

 3. Právní aspekty zadržování vody v krajině (Houžvičková)

 4. Návrhy opatření na zlepšení hydrologických vlastností krajiny v katastrálních územích Velké Hostěrádky, Kostelec u Kyjova a Vážany u Uherského Hradiště (Mořický)

 5. Vliv srážko – odtokových událostí na odnosy živin z povodí (Streitová)

 6. Efekt retenčních přehrážek na horských tocích (Zámečník)

 7. Distribuce mrtvého dřeva v říčním ekosystému Morávky (Petřík)

 8. Integrace odvodňovacích opatření v projektech revitalizace vodních toků (Vláčilová)

 9. Vliv odvodnění a následné revitalizace na vegetaci rašelinných luk (Krejčová)

 10. Hodnocení kvality fyzického habitatu jako podklad pro návrh revitalizace Klíšského potoka (Vrška)

 11. Mapování a rozbor pramenných vývěrů v oblasti Hrubá Skála (Mázlová)

Vodní eroze půd

 1. Zhodnocení vodní eroze na zemědělské půdě v katastrálním území Kunovice (Baran)

Rybníky a vodní nádrže

 1. HISTORICKÝ PROFIL RYBNÍKÁŘSTVÍ STŘEDNÍHO POLABÍ (Kalicovová)

 2. Vývoj vodního hospodářství na Čáslavsku se zaměřením na rybníky (Frajer)

 3. Etymologie pojmenování sladkovodních ryb v českém jazyce a jazycích východoslovanských (Pankina)

 4. Malá vodní nádrž Jandovka ve Vyškově (Vaněk)

 5. Vegetace v okolí západní části Brněnské přehrady (Harásek)

Zemědělské meliorace - odvodňování a závlahy

 1. Historické aspekty odvodňování zemědělské půdy v ČR - případová studie z povodí Blanice (Tollrianová)

 2. Vliv drenážních systémů na vodní režim povodí (Nocarová)

 3. Drenážní systémy v ČR a jejich vliv na vodní režim povodí (Červonyj)

 4. Vliv drenážního odvodnění na jakost vody (Svobodová)

 5. Možnosti identifikace drenážních systémů v zemědělské krajině (Heflerová)

 6. Použití bezpilotní technologie pro určování drenážních systémů a jejich poruch na zemědělsky obhospodařovaných půdách (Fürst)

 7. Hypodermický a drenážní odtok (Hubinger)

 8. Modernizace zemědělského odvodnění jako nový trend ve zlepšení jakosti drenážních vod (Mrázková)

 9. Revitalizace hlavních odvodňovacích zařízení a technicky upravených vodních toků v zemědělsky obhospodařované krajině v působnosti ZVHS (Štěpán)

 10. Vliv drenážních systémů na jakost povrchových vod (Kamarýt)

Zemědělské meliorace - závlahy

 1. Závlahové systémy v oblasti Uherskohradišťska se zaměřením na projekt Baťova kanálu (Létal)

 2. Posouzení vývoje odběrů závlahové vody v ČR (Petříčková)

 3. Posouzení vývoje hodnot vláhové bilance vybraných zemědělských plodin v ČR (Sedláčková)

 4. Potenciál a možnosti řešení kapkové závlahy (Šnábl)

 5. Vodní režim půdního profilu zavlažovaného a nezavlažovaného vinohradu (Hřebcová)

 6. Posouzení odběrů závlahové vody z Labe v oblasti Hradec Králové – Pardubice - Přelouč (Tejkl)

Pozemkové úpravy

 1. Rajonizace zemědělství v Česku od roku 1871 (od Karla Kořistky) do současnosti a přehled vývoje osevů hlavních skupin zemědělských plodin podle rajonizací

 2. Historie pozemkových úprav na našem území (Burdová)

 3. Historie pozemkových úprav na našem území (Huttner)

 4. Pozemkové úpravy (Šilarová)

 5. Pozemkové úpravy a jejich zápis do katastru nemovitostí (Adámek)

 6. Pozemkové úpravy a jejich vztah k ochraně životního prostředí (Žákovská)

Protipovodňová ochrana

 1. Ochrana obce proti extravilánové vodě (Matějková)

 2. Integrovaná ochrana území před nepříznivými účinky povrchového odtoku v povodí Prušánky (Plešek)

 3. Vliv melioračních opatření a hospodaření v krajině na povodňovou situaci v obci Mnich u Kardašovy Řečice (Janeček)

 4. Ochrana před povodněmi v právu EU a ČR (Vyhnánková)

Hydrochemie

 1. Analýza vodných výluhů biouhlu pomocí separačních metod (Tučková)

 2. Analýza stopových množství polutantů vody a jejich fotokatalytická degradace (Štěpánková)

 3. Formy hliníku v acidifikovaných povrchových vodách - toxicita a trendy (Šimková)

Hydrologie

 1. Vliv četnosti výměny olejové náplně vodoměrné vrtule na naměřenou rychlost (Jurčová)

 2. Sněhové poměry povodí Liz v letech 2002-2021 (Frnoch)

 3. Návrh optimalizace rozmístění hlásných profilů úrovně hladiny vody v Jihočeském kraji (Závodská)

 4. Automatizace modelování podélných profilů pro kritické body pomocí GIS (Bernát)

 5. Návrh databáze a analytických nástrojů pro kritické body v terénu (Bernát)

 6. Mapování konektivity vybraných povodí jako podklad pro zlepšení správy vodních toků (Stará)

 7. Určení efektivní infiltrace ve vrcholových partiích povodí Moravské Dyje (Fouček)

 8. Vývoj efektivní infiltrace ve vybraném povodí v čase (Kvašňovský)

Hydropedologie

 1. Metody měření rychlosti infiltrace vody do půdy (Pivoňka)

 2. Vyhodnocení vsakovacích schopností půd pomocí přetlakového infiltrometru (Pivoňka)

 3. Měření infiltrace v terénu pomocí MiniDiskového infiltrometru (Vláčilíková)

 4. Analýza vzájemného vztahu dvou metod terénního měření infiltrace vody do půdy (Larišová)

Transport splavenin

 1. Konektivita povodí a horního toku Moravice z hlediska donášky a transportu splavenin (Koreňová)

 2. Studie přispívajících ploch kritických bodů v lokalitách s výskytem přívalových povodní (Faturová)

 3. Podmínky transportu dnových splavenin na malých vodních tocích: případové studie z vybraných povodí (Horáček)

 4. Podmínky transportu sedimentů v povodí Černé Opavy - analýza (dis)konektivity fluviálního systému (Ondráčková)

 5. Podélná variabilita korytové morfologie a dnových splavenin Bílého potoka (Doležel)

 6. Zdroje a charakter korytových sedimentů Bílého potoka (Doležel)

 7. Typologie možných opatření manažmentu splavenin - případová studie v povodí Hučivé Desné (Faturová)

 8. Mapování splavenin Červeného potoka a zdrojových zón v jeho povodí (Zámečník)