Jdi na obsah Jdi na menu
 


Novinky

  • V sekci Dokumenty jsou materiály z VČS 2023

  • Nejnovější zpravodaj 2023/2 Zpravodaj 02.2023.pdf

  • V sekci Materiály ke stažení jsou prezentace ze semináře Malé čistírny odpadních vod 2023
  • V sekci Materiály ke stažení jsou prezentace ze semináře Tlaková kanalizace
  • ČSN 75 6780 Využití šedých srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích

Tato norma byla vydána v září 2021, reaguje na současné trendy v úsporách vody a zabývá se kromě šedých vod velmi podrobně také využitím srážkových vod ve vnitřních kanalizačních systémech.

  • Metodické doporučení společného postupu stavebních úřadů a vodoprávních úřadů k posouzení stavebního záměru v otázkách hospodaření se srážkovými vodami

Od 1. 2. 2021 vstoupila v platnost novela vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) daná zákonem č. 544/2020 Sb. Tato novela v § 5 odst. 3 vodního zákona upravuje povinnost stavebníka při zabezpečení omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na jeho stavby. Pro zabezpečení jednotného postupu při hodnocení splnění požadavků na hospodaření se srážkovými vodami, vyplývajících z § 5 odst. 3 vodního zákona, ve vazbě na stávající prováděcí právní předpisy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do doby novelizace prováděcích právních předpisů ke stavebnímu zákonu, nebo k přijetí nového stavebního zákona, bylo Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem životního prostředí a
Ministerstvem zemědělství přijato toto společné metodické doporučení.
Toto metodické doporučení naleznete na https://www.mzp.cz/cz/srazkove_vody_hospodareni