Jdi na obsah Jdi na menu
 


Malé čistírny odpadních vod 2023

P O Z V Á N K A

 

Česká společnost vodohospodářská ČSSI, z. s. ve spolupráci s ČKAIT OK Č. Budějovice

 a Krajským úřadem Jihočeského kraje

pořádá seminář

Malé čistírny odpadních vod 2023

Termín:            15. března 2023 od  9:00

 

Místo:             Krajský úřad Jihočeského kraje,

                   zasedací místnost zastupitelstva č. 2010

České Budějovice,  U Zimního stadionu 1952 / 2

 

Seminář je určen všem kteří se připravují, nebo již provozují zařízení pro odvádění a čištění odpadních vod ve své obci. Je zaměřen na legislativní povinnosti spojené s odváděním a čištěním odpadních vod, technické možnosti řešení, poznatky z provozu malých ČOV, kvalitu vyčištěné vody a ekonomiku provozu.

 

Program:

 

8:30  – 9:00

Prezence účastníků

9:00 – 9:10

Uvítání a zahájení semináře

Ing. Miloslava Melounová -předsedkyně ČSVH ČSSI

9:10 – 9:30

Stav a úkoly kraje v oblasti čištění odpadních vod z malých obcí

Ing. Hana Zahradníková –referentka krajského vodoprávního úřadu

9:30 - 9:50

Podmínky pro odvádění odpadních vod z malých lokalit

Ing. Eva Pařízková – referentka vodního hospodářství Magistrátu města České Budějovice

9:50 - 10:20

Provoz a příklady řešení malých ČOV do 500EO

Ing. Lenka Procházková, Ph.D. – technolog ČEVAK a.s.

10:20-10:50

Decentralizovaný způsob čištění odpadních vod v obci Běleč u Mladé Vožice

Stanislav Šmejkal– starosta obce

10:50-11:20

Čištění odpadních vod z obce Dasný v aktivační ČOV

Ing. Jan Jindra, CSc.

  11:20 - 11:30

Přestávka

11:30-11:50

Poznatky z investiční výstavby vodovodů a kanalizací

Ing. Miroslav Kajan– jednatel Městské Vodohospodářské s.r.o. Třeboň

11:50– 12:00

Možnosti financování výstavby a obnovy VH infrastruktury

Ing. Kamil Rucký, Česká vodohospodářská s.r.o.

12:00– 12:30

Technologie malých ČOV – současné trendy

Ing. Miroslav Maršík, ENVI-PUR s.r.o.

12:30 - 13:00

Diskuze

 

Odborný garant akce:     Ing. Jan Jindra, CSc. jjindraj@seznam.cz

 

 

 

 

Organizační pokyny

Garant akce: Ing. Miloslava Melounová

                       Kontakt: telefon 602 126 288, miloslava.melounova@seznam.cz

 

V případě zájmu o účast vyplňte, prosím, následující přihlášku a zašlete ji nejpozději do 10.března 2023

 na adresu ČSVH, Staroměstská 1, České Budějovice

                    nebo e-mailem na adresu  cssi@csvh.cz

 

Účastnický poplatek:       1 200,- Kč /os   pro členy ČSVH, ČKAIT  1 000,-Kč/os

Účastnický poplatek zahrnuje náklady na občerstvení, přípravu a organizaci.

Platbu poukažte na č. u. 218395308 / 0300                 IČO organizátora:   75122031

Variabilní symbol: uvádějte IČO vysílajícího subjektu

 

Na adresu uvedenou v přihlášce bude vystaven daňový doklad, který obdržíte u prezence, nebo bude zaslán do 3 týdnů od ukončení semináře. Den zaplacení je datum vzniku ZP.

Při neúčasti se poplatek nevrací, je možné vyslat náhradníka. Změna programu vyhrazena.

 

 

Závazná přihláška

na seminář dne 15.3.2023

Malé čistírny odpadních vod 2023

 

Příjmení, jméno, titul

1.   …………………………………………………………

2.   …………………………………………………………

Název a adresa vysílající obce, organizace:

…………………………………………………………………………………………………………

PSČ……………………………

IČO:……………………………DIČ:…………………………………………

Tel.:……………………………………………………..E-mail:……………………………………….

 

Potvrzujeme, že jsme dne…………………………uhradili účastnický poplatek za ……….osob  

v celkové výši……………………..Kč                       z čísla účtu plátce:  ……………………………………..

Číslo účtu organizátora semináře u ČSOB Č. Budějovice           č.ú. 218395308 / 0300,

variabilní symbol = IČO vysílajícího subjektu

 

 

……………………………………………………………….

podpis